19. júla 2017

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj výrobkov ponúkaných na internetovej stránke predávajúceho. Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

 

Predávajúci:

Martin Barbier
Vrbická 4250
03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 51011484
DIČ: 1082757302
e-mail: trickamlyny@gmail.com

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OU-LM-OZP-2017/008555-2, vydal odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
011 79  Žilina

 

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 

Tovar:

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetovej stránky alebo tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe vyplnenia objednávkového formulára na stránke www.trickamlyny.sk

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

  •  Kontaktné údaje kupujúceho:

Meno

Priezvisko

E-mail

V prípade iného ako osobného odberu je potrebné uviesť taktiež:

Ulica a popisné číslo

Mesto

PSČ

  • Vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru (Na izbu, dobierkou)
  • Typ trička, veľkosť, farbu, nápis, adresu doručenia, izbu doručenia

 

Prijatá objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje emailom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovary iba v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky.

3. Platobné podmienky 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru (v prípade že túto dopravu požadoval) prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

  •       formou hotovostnej platby pri osobnom odbere
  •       dobierkou (kuriérovi) v mieste dodania tovaru

 

4. Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude doručený kupujúcemu zvoleným spôsobom:

  • Dovoz v rámci Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra
  • Formou dobierky na adresu kupujúceho

 

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, (zvyčajne do 2 dní od vystavenia objednávky v prípade osobného doručenia v rámci Mlynskej doliny, do 4 dní v prípade poštovej zásielky). Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti.

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar v plnom množstve v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

Za doručenie objednaného tovaru formou kuriérskej spoločnosti si predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške 3€/kus.

Predávajúci neúčtuje dopravné náklady pri osobnom doručení v rámci Mlynskej doliny.

Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia.

 

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Spôsoby stornovania objednávky:

  •        e-mailom

Takéto stornovanie objednávky je možné najneskôr 24 hodín pred samotným dodaním objednaného tovaru.

Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním delegovanej osoby. Pri prebratí tovaru je povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať tovar sa považuje za jeho riadne a včasné doručenie. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, dodaný tovar spĺňa všetky podmienky.

 

7. Záruka, reklamácie

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Predávajúci zodpovedá len za tie chyby tovaru, ktoré mal tento tovar pri doručení spotrebiteľovi.

Záruka sa nevzťahuje na: vady zapríčinené bežným používaním, nesprávnym používaním výrobku, nesprávnym skladovaním.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov:

1.      Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na trickamlyny@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2.      Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3.      Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

8. Ochrana osobných údajov 

Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu pri doručovaní tovaru, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

Osobné údaje budú predávajúcim spracúvané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje kupujúceho je predávajúci povinný chrániť pred zneužitím a zaručuje, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu kontaktné informácie a údaje o nákupoch kupujúceho.

Objednaním tovaru kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

 

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.